نشر حادثات
1. 1399/05/02
گزارش حملات انجام شده در ماه سرطان سال 1399
در ماه سرطان سال 1399 به طور مجموعی نظر به معلومات جمع آوری شده در مجموع 111 حمله مهم صورت گرفته که ازین میان 80 حمله از طرف مخالفین و 31 حمله از طرف دولت میباشد. حملات انجام شده از طرف مخالفین به طور مجموعی باعث مجروح شدن 128 ملکی و 70 نظامی و کشته شدن 97 ملکی و 124 نظامی شده است. حملات دولت نیز باعث مجروح شدن 121 مخالف و 342 کشته و 12اسیر مخالف گردیده است.
2. 1399/04/01
گزارش حملات انجام شده در ماه جوزا سال 1399
در ماه جوزا سال 1399 به طور مجموعی نظر به معلومات جمع آوری شده در مجموع 76 حمله مهم صورت گرفته که ازین میان 60 حمله از طرف مخالفین و 16 حمله از طرف دولت میباشد. حملات انجام شده از طرف مخالفین به طور مجموعی باعث مجروح شدن 71 ملکی و 60 نظامی و کشته شدن 78 ملکی و 104 نظامی شده است. حملات دولت نیز باعث مجروح شدن 13 مخالف و 133 کشته و 39 اسیر مخالف گردیده است.
3. 1399/03/01
گزارش حملات انجام شده در ماه ثور سال 1399
در ماه ثور سال 1399 به طور مجموعی نظر به معلومات جمع آوری شده در مجموع 80 حمله مهم صورت گرفته که ازین میان 55 حمله از طرف مخالفین و 25 حمله از طرف دولت میباشد. حملات انجام شده از طرف مخالفین به طور مجموعی باعث مجروح شدن 225 ملکی و 90 نظامی و کشته شدن 150 ملکی و 103 نظامی شده است. حملات دولت نیز باعث مجروح شدن 101 مخالف و 233 کشته و 42 اسیر مخالف گردیده است. حملات دولت باعث مجروح شدن 2 ملکی و کشته شدن 7 ملکی نیز گردیده است.
4. 1399/02/02
گزارش حملات انجام شده در ماه حمل سال 1399
در ماه حمل سال 1399 به طور مجموعی نظر به معلومات جمع آوری شده در مجموع 40 حمله مهم صورت گرفته که ازین میان 24 حمله از طرف مخالفین و 16 حمله از طرف دولت میباشد. حملات انجام شده از طرف مخالفین به طور مجموعی باعث مجروح شدن 20 ملکی و 20 نظامی و کشته شدن 33 ملکی و 100 نظامی شده است. حملات دولت نیز باعث مجروح شدن 76 مخالف و 121 کشته و 10 اسیر مخالف گردیده است.